Tag Archives: rpwt

RPWT

 
一般情况下,某事物个体发生具自身特有属性的负面现象,且无法以科学的角度作出合理的解释,我们通常称此类现象为“人品问题(RPWT)”
 
                                                                                                             ———–摘自《辞海》第314页